Dag van de Duurzaamheid

Op zaterdag 7 oktober kunt u deelnemen aan de ‘Dag van de Duurzaamheid. Deze dag wordt gehouden in De Nieuwe Veste aan de Van Heeckerenlaan in Coevorden en duurt van 9.30 tot 15.00 uur. Deelname is gratis. Er wordt gestart met een algemeen deel en er zijn twee workshoprondes. aan in Coevorden. Deelname is gratis.

De rode draad tijdens de dag is wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid en wat je daarvoor nodig bent. Je kunt naar zes verschillende workshops. 

 1.  Intergas: producent van cv-ketels in Coevorden. Zij geven informatie over de voordelen die de aanschaf van een hybride warmtepomp geeft en wat hier al zo bij komt kijken m.b.t. ruimte en installatie.
 2. Gemeente Coevorden en Anita Speelman (Energiecoach): zij lichten toe hoe je van het aardgas af kunt en hoe je je kunt aansluiten bij de warmtetransitievisie van de gemeente.
 3. Drents Energieloket/NMF Drenthe: vertelt waarom het  isoleren van je woning de eerste stap moet zijn en waar eventuele subsidies zijn te verkrijgen.
 4. Duurzaam Dalen, Werkgroep Proeftuin aardgasvrije wijk Dalen:  informatie over het proces hoe het dorp Dalen van het aardgas af komt.
 5. Klavertje 4 Holstloot : vertelt iets over de Zonneroute A37 en jouw participatie en lokaal eigendom hierin? 
 6. Drentse KEI :Deze Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) helpt inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. Zij vertellen iets over opwek projecten. Dat gaat over panelen op je eigen dak, een collectief dak of een zon-op-land project.  

Programma

De Dag van de Duurzaamheid begint om 9.30 uur met een inloop. Het programma start om 10.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.30 – 10.00 uur Inloop 
 • 10.00 – 10.20 uur Plenaire aftrap
 • 10.30 – 11.30 uur Workshopronde 1
 • 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch ( soep en broodjes )
 • 13.30 – 14.30 uur Workshopronde 2
 • 15.00 uur      Afsluiting

Informeren en ophalen

De raadswerkgroep organiseert deze dag om inwoners te informeren over de energietransitie en dan met name over het gedeelte warmte. Ook wil ze ophalen welke vragen inwoners hebben en wat er speelt op dit gebied. Met de opgehaalde kennis gaat de raadswerkgroep terug naar de collega-raadsleden en het college van de gemeente Coevorden. 

Raadswerkgroep organiseert

De raadswerkgroep duurzaamheid is in 2018 in het leven geroepen.  In 2019 organiseerde de raadswerkgroep een congres over biodiversiteit, in 2020 een Mini-Klimaatconferentie met Helga van Leur. En in 2021 organiseerde de werkgroep een webinar over duurzaam verwarmen..  

Aanmelden

Via deze link https://www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de-duurzaamheid (crtl + enter of rechter muisknop) kun je je aanmelden voor deelname aan de dag en voor 1 of 2 workshops. Dat kan tot zaterdag 30 september.

€ 800,00 om energie te besparen

Hebt u een bruto inkomen van € 1.930,53 of minder, of samen met uw partner minder dan € 2.708,23, vraag dan waardebonnen aan om iets te kopen waarmee u energie bespaart. Hoe het werkt kunt u op bijgevoegde tekening (infographic) lezen.

Hulp nodig? Stuur een mailtje naar de themagroep Verduurzaming (verduurzaming@geesweb.nl) of de energiecoöperatie Geeser Stroom (geeserstroom@gmail.com) of spreek één van ons aan.

Jan-Arie van Berkum, Rob Drabbe, Roeland van Fastenhoudt, Roel Fleurke, Hans Hornstra, Mieke Lansu.

Rijden we te hard? Geef uw mening!

U hebt vast wel eens gedacht ‘Moet dat nu zo hard over onze Dorpsstraat?’ Maar wellicht dat u zelf wel eens iets te hard hebt gereden? Of, u rijdt altijd keurig niet harder dan vijftig maar laat elke situatie dat eigenlijk wel toe?

Wij, de themagroep Leefbaarheid, willen onderzoeken of we met elkaar het gevoel van veiligheid op de Dorpsstraat kunnen verbeteren. Hardrijders vergroten het gevoel van onveiligheid. We hebben hulp gevraagd aan vier leerlingen van het Technasium van CSG Dingstede. Zij hebben voor ons een enquête gemaakt en zullen aan de hand van de antwoorden met een volgend advies komen. Dat zal niet direct leiden tot verbeteringen maar is wel een eerste stap naar meer veiligheid op onze Dorpsstraat.

Help deze leerlingen aan informatie door de enquête in te vullen, het kost u niet meer dan vijf minuten. Zij introduceren zichzelf onderaan deze pagina, daar treft u ook de link om bij de enquête te komen. U kunt de enquête invullen tot en met woensdag 7 juni.

Alvast onze hartelijke dank.
Henny Kuipers, Siny Vink

Hallo, wij zijn Boaz, Noha, Simon en Bas-Jan van het Technasium op CSG Dingstede. Hieronder ziet u een link naar een vragenlijst over de Dorpsstraat in uw dorp. Dit betreft het te hard rijden op de Dorpsstraat wat resulteert in onveilige situaties op de weg. Hier komt verandering in, want wij ondernemen nu actie! Daarbij is alle hulp altijd welkom en daarom kunt u uw mening geven in de enquête en eventueel een mogelijke oplossing doorgeven. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesyqTshndeAfAAZMVv3nkU-bYx5kx017NYp-TEd9Z_HOQ8bA/viewform

Met vriendelijke groet,

Boaz, Noha, Simon en Bas-Jan

Start Repair Café

Vrijwilligers en ruimte gezocht!!
Samen met Plaatselijk Belang  Oosterhesselen, Plaatselijk Belang Gees en Plaatselijk Belang Zwinderen is het plan ontstaan om een Repair Café te starten.
Een Repair Café is een locatie waar het mogelijk is kleine kapotte apparaten, als bijvoorbeeld, een koffiezetapparaat, te laten repareren.
Ook zullen er kleine verstel werkzaamheden met de naaimachine kunnen worden uitgevoerd.
Weggooien is zonde dus geef je product een tweede leven!!  Dit is duurzaam en beter voor het milieu.

De bedoeling van het Repair Café is dat de eigenaar van het apparaat aanwezig is bij de reparatie en dit er na weer mee terug neemt.
Het Repair Café is geen opslagplaats voor oude en tweedehands spullen.

Om bovenstaande plannen te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een ruimte en naar mensen met een technische kennis die het leuk vinden om dingen te repareren, of gewoon handig zijn in de breedste zin van het woord.

Een geschikte ruimte is een ruimte die groot genoeg is om een aantal tafels te kunnen plaatsen waaraan de reparateurs kunnen zitten en waar plaats is voor een aantal stoelen, zodat niet alleen de reparateurs kunnen zitten, maar waarop ook de bezoekers kunnen zitten.
Belangrijk is ook, dat er een kast is waarin het gereedschap kan worden opgeborgen.

Wanneer je geïnteresseerd bent als reparateur of het je leuk lijkt om dit samen met ons vorm te geven en ook wanneer iemand een  ruimte weet, dan is het mogelijk je via onderstaande mail adressen op te geven.

Plaatselijk Belang Oosterhesselen; contactpersoon Ria Epping               e-mail:              info@pboosterhesselen.nl

Plaatselijk Belang Gees; contactpersoon Roeland van Fastenhout          e-mail:             verduurzaming@geesweb.nl
(themagroep verduurzaming)

Plaatselijk Belang Zwinderen; contactpersoon Wim Koops                      e-mail:             bestuur@pbzwinderen.nl

Plannen woningbouw De Klimop

Op maandag 28 november zijn de bouwschetsen gepresenteerd

In Gees werken de gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool “de Klimop” een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door de inwoners van Gees meegedacht over invulling van deze prachtige plek.

Samen met de gemeente is besloten om een groep particulieren de kans te geven om op deze plek levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Voor dit doel is de vereniging CPO Gees-Klimop opgericht.

De vereniging is enthousiast aan de slag gegaan. Er is onder andere een stedenbouwkundig plan gemaakt. Hierin kun je al een beetje zien hoe het eruit komt te zien. Klik hier om het plan in te zien.

Er is in de vereniging nog ruimte voor nieuwe leden die interesse hebben in een kavel. Spreekt u dit aan, neem dan contact op met

Pieter Bijker van Bijker Advies
e pieter@bijkeradvies.nl
t 06 46 333 606

Kom naar de thema-avonden

 • Ondernemerschap: 16 november 19.30 uur De Zwerfkei (lees hier alvast een concept voor de visie op Ondernemerschap)
 • Leefbaarheid: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
 • Natuur: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
 • Duurzaamheid: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)

Plaatselijk Belang Gees organiseert vier thema-avonden. Inmiddels zijn daarvan al drie geweest. Deze thema-avonden leiden tot een visie op het thema van die avond. De vier deelvisies verwerken we in de verbeterde Dorpsvisie Gees. Een deelvisie wordt concreter als deze wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsplan. Daarvoor richten we per thema een themagroep op. Op de thema-avonden hebben inmiddels meerdere inwoners zich hiervoor aangemeld. Het Dorpsbudget kan de themagroepen ondersteunen bij de uitvoering van hun plannen.

Op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop: bijeenkomst thema-groepen

Om de mogelijkheden te verkennen voor het dorpsbudget 2022-2023 nodigt de commissie Dorpsbudget de leden van de themagroepen uit om op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop de plannen voor het Dorpsbudget 2022-2023 vorm te geven. Lees hier meer over het Dorpsbudget 2022-2023.

Thema-avonden goed bezocht

Inmiddels hebben we dus alweer drie thema-avonden achter de rug. Deze avonden werden goed bezocht en er werd flink gediscussieerd over de stellingen. Dat leverde mooie ideeën op. Vooral omdat we zien dat de mensen aan de tafels met elkaar de overeenkomsten proberen op te zoeken. Er werd gevraagd ‘wat bedoel je?’, door eerst te begrijpen wat de ander bedoelt ontstaat er ruimte om ook zelf begrepen te worden. Kom jij ook naar de laatste avond op 16 november?

Terugblik op de eerste thema-avond ‘Leefbaarheid’

Op 21 september j.l. werd in de Zwerfkei weer de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees gehouden.

Na de pauze kwam het eerste thema (leefbaarheid) van de conceptdorpsvisie 2022-2027 aan de orde. De werkgroep dorpsvisie heeft de conceptvisie op leefbaarheid toegelicht. Aaan de hand van enkele stellingen hebben de aanwezigen erover van gedachten gewisseld. De werkgroep gebruikt de input om de conceptvisie nog eens goed te bekijken en aan te scherpen. Enkele uitkomsten:

Het is moeilijk om elkaar aan te spreken als je je ergens aan stoort, maar het helpt echt als je met elkaar praat en elkaar probeert te begrijpen. Dat lukt beter als je elkaar kent. 

De Dorpsstraat is druk, en er wordt soms hard gereden, waardoor de veiligheid in het geding komt. Maar een tegengeluid werd ook gehoord. Ja, de Dorpsstraat is druk, maar wordt er echt te hard gereden? En wat kunnen en willen we daar dan aan doen? Dit is een belangrijke kwestie, waarbij de themagroep leefbaarheid een belangrijke rol heeft.

De opkomst bij de ALV, maar ook bij andere activiteiten is niet heel groot. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uit verschillende groepen kwam de opmerking dat het mooi zou zijn als mensen elkaar herinneren aan belangrijke activiteiten in het dorp en uitnodigen om samen te gaan. Dat is ook nog eens gezellig.

Ook werd stilgestaan bij de mogelijkheden tot besteding van het dorpsbudget in relatie tot dit thema en hebben enkele inwoners aangegeven deel te willen nemen in themagroepen.  

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep dorpsvisie kijken terug op een goede bijeenkomst.

Thema avond natuur

Op 12 oktober is de bijeenkomst over de concept visie Natuur gehouden. Een goede opkomst met ongeveer 40 bezoekers in de zaal. Na een inleiding van de heer B. Hansman is in tafelgroepen gediscussieerd over stellingen. Een kort verslag volgt hier binnenkort.

De avonden over de Dorpsvisie zijn bedoeld voor alle inwoners van Gees. Ook niet-leden van Plaatselijk Belang Gees zijn welkom, mits zij in Gees wonen. Op de avond wordt de conceptvisie besproken, en de werkgroep dorpsvisie is benieuwd naar feedback van dorpsgenoten. 

De dorpsvisie omschrijft het beeld dat we hebben van de toekomst van Gees. Wat dromen we, hoe zien we ons dorp over 5 of 10 jaar? De visie gaat dus niet in op kwesties die nu spelen. Daar gaan we het op die avond dus ook (nog)niet over hebben. Ook daarvoor hopen we een themagroep te kunnen samenstellen. In deze groep zit ook altijd iemand van PBG om zo de lijntjes kort te houden.

Voor de agenda 

Op 16 november: thema Ondernemerschap

Ook weer in de Zwerfkei om 19:30 uur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep Dorpsvisie hoopt op jouw komst!

Verantwoording Dorpsbudget 2021 (uitvoering 21-22)

Afgelopen jaar is met veel enthousiasme door een flinke groep vrijwilligers gewerkt aan tal van projecten, allemaal gericht op de leefbaarheid in ons dorp. Lees hier de volledige verantwoording of bekijk alleen het overzicht van alle uitgevoerde projecten (inclusief de reserveringen) door hier te klikken.

Hebt u vragen over de verantwoording, leg dan uw vraag voor aan ons als commissie Dorpsbudget door te malen naar dorpsbudget@geesweb.nl.

De commissie Dorpsbudget

Kees van Dijk
Roel Fleurke
Gert de Groot
Denise Smit

Kom naar de thema-avonden!

 • Ondernemerschap: 16 november 19.30 uur De Zwerfkei (lees hier alvast een concept voor de visie op Ondernemerschap)
 • Leefbaarheid: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
 • Natuur: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
 • Duurzaamheid: Dezeavond is al geweest. (lees hier de concept visie)

Plaatselijk Belang Gees organiseert vier thema-avonden. Inmiddels zijn daarvan al drie geweest. Deze thema-avonden leiden tot een visie op het thema van die avond. De vier deelvisies verwerken we in de verbeterde Dorpsvisie Gees. Een deelvisie wordt concreter als deze wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsplan. Daarvoor richten we per thema een themagroep op. Op de thema-avonden hebben inmiddels meerdere inwoners zich hiervoor aangemeld. Het Dorpsbudget kan de themagroepen ondersteunen bij de uitvoering van hun plannen.

Op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop: bijeenkomst thema-groepen

Om de mogelijkheden te verkennen voor het dorpsbudget 2022-2023 nodigt de commissie Dorpsbudget de leden van de themagroepen uit om op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop de plannen voor het Dorpsbudget 2022-2023 vorm te geven. Lees hier meer over het Dorpsbudget 2022-2023.


Thema-avonden goed bezocht

Inmiddels hebben we dus alweer drie thema-avonden achter de rug. Deze avonden werden goed bezocht en er werd flink gediscussieerd over de stellingen. Dat leverde mooie ideeën op. Vooral omdat we zien dat de mensen aan de tafels met elkaar de overeenkomsten proberen op te zoeken. Er werd gevraagd ‘wat bedoel je?’, door eerst te begrijpen wat de ander bedoelt ontstaat er ruimte om ook zelf begrepen te worden. Kom jij ook naar de laatste avond op 16 november?

Terugblik op de eerste thema-avond ‘Leefbaarheid’

Op 21 september j.l. werd in de Zwerfkei weer de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees gehouden.

Na de pauze kwam het eerste thema (leefbaarheid) van de conceptdorpsvisie 2022-2027 aan de orde. De werkgroep dorpsvisie heeft de conceptvisie op leefbaarheid toegelicht. Aaan de hand van enkele stellingen hebben de aanwezigen erover van gedachten gewisseld. De werkgroep gebruikt de input om de conceptvisie nog eens goed te bekijken en aan te scherpen. Enkele uitkomsten:

 1. Het is moeilijk om elkaar aan te spreken als je je ergens aan stoort, maar het helpt echt als je met elkaar praat en elkaar probeert te begrijpen. Dat lukt beter als je elkaar kent. 
 2. De Dorpsstraat is druk, en er wordt soms hard gereden, waardoor de veiligheid in het geding komt. Maar een tegengeluid werd ook gehoord. Ja, de Dorpsstraat is druk, maar wordt er echt te hard gereden? En wat kunnen en willen we daar dan aan doen? Dit is een belangrijke kwestie, waarbij de themagroep leefbaarheid een belangrijke rol heeft.
 3. De opkomst bij de ALV, maar ook bij andere activiteiten is niet heel groot. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uit verschillende groepen kwam de opmerking dat het mooi zou zijn als mensen elkaar herinneren aan belangrijke activiteiten in het dorp en uitnodigen om samen te gaan. Dat is ook nog eens gezellig.

Ook werd stilgestaan bij de mogelijkheden tot besteding van het dorpsbudget in relatie tot dit thema en hebben enkele inwoners aangegeven deel te willen nemen in themagroepen.  

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep dorpsvisie kijken terug op een goede bijeenkomst.

Thema avond natuur

Op 12 oktober is de bijeenkomst over de concept visie Natuur gehouden. Een goede opkomst met ongeveer 40 bezoekers in de zaal. Na een inleiding van de heer B. Hansman is in tafelgroepen gediscussieerd over stellingen. Een kort verslag volgt hier binnenkort.

De avonden over de Dorpsvisie zijn bedoeld voor alle inwoners van Gees. Ook niet-leden van Plaatselijk Belang Gees zijn welkom, mits zij in Gees wonen. Op de avond wordt de conceptvisie besproken, en de werkgroep dorpsvisie is benieuwd naar feedback van dorpsgenoten. 

De dorpsvisie omschrijft het beeld dat we hebben van de toekomst van Gees. Wat dromen we, hoe zien we ons dorp over 5 of 10 jaar? De visie gaat dus niet in op kwesties die nu spelen. Daar gaan we het op die avond dus ook (nog)niet over hebben. Ook daarvoor hopen we een themagroep te kunnen samenstellen. In deze groep zit ook altijd iemand van PBG om zo de lijntjes kort te houden.

Voor de agenda 

Op 16 november: thema Ondernemerschap

Ook weer in de Zwerfkei om 19:30 uur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep Dorpsvisie hoopt op jouw komst!

POP station Weth. H. Euvingstraat

Het heeft lang op zich laten wachten maar eindelijk is het zover: op 13 juli gaan we in gesprek met de directeur van Glasvezel Zuidenveld BV over de aankleding van het POP-station. Omdat Gees als eerste aan de beurt was om aangesloten te worden op de glasvezel kijken we al lange tijd tegen een grijs betonnen gebouwtje aan dat om verfraaiing roept door een passende aankleding. Hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien is onderwerp van gesprek op woensdagavond 13 juli om 19.30 uur in De Klimop. Voor deze bijeenkomst hebben de direct omwonenden een uitnodiging ontvangen maar vanzelfsprekend staat het alle inwoners vrij om op deze avond mee te praten over wat kan en wat het meest passend is. Hebt u geen uitnodiging in de bus ontvangen maar wilt u wel komen, stuur dan even een mailtje aan de secretaris van Plaatselijk Belang, secretarispbg@geeswebn.nl.

Het programma van deze avond leest u hier.

Namens het bestuur van Plaatselijk belang,

Gert Keep
Roel Fleurke