Levensloopbestendig bouwen in Gees

Op 22 juni hebben twee-en-twintig belangstellenden de informatie-avond bezocht over de bouwplannen op de locatie van De Klimop. De initiatiefgroep herbestemming scholen nam de aanwezigen mee naar een reis van inmiddels vier jaar die nu uiteindelijk heeft geleid tot een kleine eerste stap op weg naar het leggen van ooit een eerste steen. De informatie-avond voor belangstellenden krijgt een vervolg door te verkennen of er een groep belangstellenden gevormd kan worden die samen, onder deskundige begeleiding, de bouw op zich willen nemen. Nog voor de zomervakantie is er een tweede bijeenkomst die dieper in gaat op deze bouwvorm, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Hoe we zover zijn gekomen
In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door inwoners van Gees gepleit voor woningbouw op deze prachtige plek in ons dorp. Levensloopbestendige woningen voor de wat oudere doelgroep maar ook woningen voor starters, zijn vaak genoemd.

Met deze informatie hebben wij namens Plaatselijk Belang Gees diverse gesprekken gevoerd met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen. Wij worden bijgestaan door Pathuis & partners, ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed.

De gemeente heeft groen licht gegeven op de tot nu gevormde ideeën, dit betekent dat we verder kunnen gaan met plannen maken. Voor dat er echt gebouwd kan worden moet er nog heel veel gebeuren en moeten nog vele vragen worden beantwoord. De belangrijkste vraag is natuurlijk: ‘Wie zou er op deze prachtige plek graag willen wonen?’

Verder ontwikkelen binnen kaders
Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent o.a. dat de gedachten uit gaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen. Bijvoorbeeld 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap woning.
Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 krijgt een gebruikersrecht voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan +/- 600 m2 per kavel en de twee-onder-een-kap woning +/-300 m2. Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond verwachten we tussen
€ 150 – € 200 incl. btw en excl. aansluitkosten voor nutsvoorzieningen.

Twee opties voor verdere planontwikkeling
Het inbrengen van eigen – creatieve – wensen en de uiteindelijke kosten voor een kavel, hangen samen met keuzes van de toekomstige eigenaren over het verdere verloop van het bouwproces. Ons idee is om potentiële bewoners zelf te laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek. Daarvoor zijn twee vormen mogelijk.

De eerste vorm wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Een groep belangstellenden richt dan een vereniging op en samen, met steun van een door de vereniging betaalde procesbegeleider die alle stappen van het bouwproces kent, ontwikkelt deze groep het gehele verdere bouwplan op de locatie De Klimop. Op deze pagina leest u meer over deze vorm die ook door onze gemeente en de provincie Drenthe wordt ondersteund. Deze aanpak maakt veel creatieve inbreng mogelijk, versterkt de sociale binding tussen de nieuwe bewoners en is vaak goedkoper maar er wordt ook meer risico gelopen.

De tweede vorm is meer ontzorgd maar we benaderen nog wel de gedachte van groepsvorming van de toekomstige bewoners. In deze vorm koopt bijvoorbeeld Pathuis & partners de school en leveren zij aan de toekomstige eigenaren een bouwrijpe kavel. Vervolgens kan men samen met Pathuis & partners kijken welke wensen en behoeften er bestaan met betrekking tot kavelgrootte, soort en omvang woning en prijsklasse. Samen nemen de toekomstige eigenaren, in goed overleg met Pathuis & partners, daarover besluiten.

Procedure
Serieuze belangstellenden konden tot uiterlijk 15 juni zich aanmelden bij onze werkgroep.

Hebt u vragen, mail deze dan naar klimopschoolgees@gmail.com.

We hopen op veel enthousiasme om wonen in Gees nog mooier te maken.

De werkgroep herbestemming scholen

(Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke)

Reserveren

Om de Klimop te reserveren voor uw vergadering – of wellicht een ander idee dat past bij het gebruik van de Klimop – kunt u contact opnemen met de sleutelhouder. Stuur uiterlijk een week voordat u de Klimop wilt gebruiken een bericht naar klimopschoolgees@gmail.com.