"Hier woon je fijn!"

Een dementievriendelijk Gees

Dementie dreigt volksziekte nummer één te worden. Op 31 oktober organiseerde Nei Naoberschap een voorlichtingsbijeenkomst over dementie.

De daar verstrekte informatie door Joke Sanders van het Netwerk Dementie Drenthe werd door de aanwezigen als heel duidelijk en nuttig ervaren. Deze organisatie had al eerder een document over dit onderwerp geschreven, dat vrijwel overeenkomst met de verstrekte informatie. Daarom heeft het bestuur besloten deze informatie aan alle vrijwilligers toe te sturen, omdat Nei Naoberschap ook te maken heeft met hulpvragers die aan deze ziekte lijden. Wil je ook meer informatie over dementie? Lees dan eens onderstaande documenten!

Document ‘Verschil tussen dementie en vergeetachtigheid’

Document ‘Hoe creëer je een dementievriendelijke gemeenschap?’

Document ‘Voorbeelden van activiteiten’

Document ‘Aanbevelingen’

Jaarvergadering goed bezocht

Op 9 april was in Partycentrum De Zwerfkei de jaarvergadering van Nei Naoberschap. De bijeenkomst werd door 22 inwoners bezocht. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de uitvoering van de ideeën die al eerder werden gelanceerd, onder andere om er voor te zorgen dat er nog meer van de diensten van alle vrijwilligers gebruik wordt gemaakt.

Vindt u het leuk om vrijwilliger te worden?

NeiNaoberschap1
Voor de diverse terreinen waarop Nei Naoberschap hulp of diensten wil aanbieden zijn veel vrijwilligers nodig. Als vrijwilliger bepaalt u zelf voor welke vragen u inzetbaar bent en wanneer u  beschikbaar bent. Een coördinator verzorgt de koppeling tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Wilt u ook vrijwilliger worden?
U kunt zich aanmelden via het contact@neinaoberschap.nl of tel 06 484 16 279.

Heeft u of iemand anders hulp nodig?

Nei Naoberschap lid worden

Een coöperatie is een vereniging met een bestuur en leden. Iedereen die lid is kan gebruik maken van de dienstverlening van Nei Naoberschap. Nei Naoberschap is gebaseerd op onderlinge solidariteit. Uitgangspunt is de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom roepen we alle inwoners van Gees op om lid te worden, zodat de contributie laag kan blijven. Bovendien hebt u als lid van de dorpscoöperatie recht op inspraak in de plannen, de uitvoering ervan en in de samenstelling van het bestuur. Inmiddels is ruim 60% van de huishoudens in Gees lid.

Voor welke zaken kunt u een beroep op ons doen?

 • Vervoer/begeleiding bij bezoek arts, bibliotheek, boodschappen doen, enz.
 • Klusjes in en rond het huis en de tuin
 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Afspraken maken onder buurtgenoten voor hulp bij noodsituaties
 • Wandelen
 • Indien gewenst bezorgen maaltijden van de Herbergier
 • Regelmatig bezoek van een vrijwilliger
 • Boodschappen en/of medicijnen halen bij ziekte
 • Administratieve hulp
 • Hulp bij gebruik computer
 • Hulp bij gebruik (mobiele) telefoon
 • Verzorging huisdieren
 • ………wat past bij naoberschap

Contributie

De totstandkoming van Nei Naoberschap is mede te danken aan een startsubsidie van Provincie en Gemeente. Daarom kan de contributie bescheiden blijven. Deze bedraagt € 7,50 per jaar voor het eerste gezinslid en € 2,50 per jaar voor de overige gezinsleden gezamenlijk.

De contributie zal bij voorkeur via een machtiging worden geïnd.

Overige kosten

Alleen door vrijwilligers gemaakte onkosten worden door de hulpvrager vergoed, zoals een kilometervergoeding voor hulp bij vervoer. De te betalen bedragen worden door het bestuur van Nei Naoberschap vastgesteld. De vrijwilligers stellen hun tijd gratis beschikbaar.

Contact

Woont u in Gees, of u hebt hier familie en u wilt ook lid worden?
Dan kunt u zich opgeven via contact@neinaoberschap.nl of tel 06 484 16 279.

Waarom Nei Naoberschap in Gees?

NeiNaoberschap2

De zorg verandert. In een klein dorp als Gees bestaat naoberschap gelukkig nog. Toch is het vragen en bieden van hulp niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, onder andere omdat de overheid veel taken heeft overgenomen die men vroeger onderling regelde. Door de veranderingen in de zorg wordt dit nu weer meer van ons verwacht. Mensen die hulp nodig hebben zullen vaker een beroep moeten doen op familie, buren of anderen uit hun omgeving. Daarom is, in samenwerking met de Vereniging Plaatselijk Belang Gees e.o., in 2016 de Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees opgericht.

Het doel van Nei Naoberschap is dat iedereen die dat wil, zolang mogelijk zelfstandig in Gees kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op Nei Naoberschap. Nei Naoberschap wil dit realiseren door de inzet van vrijwilligers, die ‘naoberhulp’ verlenen in brede zin. Het is niet de bedoeling professionele zorg te verlenen.