Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De werkgroep Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën op te halen, plannen te maken en deze uit te voeren. In de werkgroep zijn meerdere leden van het bestuur van Plaatselijk Belang vertegenwoordigd. We werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen die we maken zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. Op deze pagina treft u steeds het laatste nieuws aan.

Dorpsbudget 2020. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees
In 2020 hebben we vanuit de gemeente Coevorden ruim € 11.000,- aan Dorpsbudget beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. Om dat geld goed te besteden vragen we vertegenwoordigers van een vereniging, stichting, coöperatie of werkgroep, om samen met andere leden van hun groep, een plan in te dienen. Daarnaast ontvangen alle dorpsbewoners van Gees rond de jaarwisseling een brief om hen de mogelijkheid te bieden een idee of plan in te dienen.
Zo werken we, met steun van het Dorpsbudget, samen aan de leefbaarheid van ons dorp. De plannen moeten vallen binnen de brede doelen van de  Dorpsvisie 2016-2026.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente. De werkgroep Dorpsbudget ontwikkelt het proces van deelname. Voor het jaar 2020 hebben we ons proces aangepast. In onderstaande tijdlijn leest u de stappen die gezet worden.

Tijdlijndorpsbudget

We werken in de tijdlijn toe naar de avond van woensdag 25 maart. Dan is er een dorpsbijeenkomst. Het eerste deel van de bijeenkomst wordt ingevuld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Plaatselijk Belang Gees. Na afronding daarvan staat het tweede deel van deze avond open voor alle inwoners van Gees en worden de plannen gepresenteerd. Mochten er meer plannen zijn dan geld uit het Dorpsbudget dan wordt er door de aanwezige inwoners gestemd. 

december januari 23 januari 1 maart 1-15 maart 15/24 maart 25 maart
Bekend-making Hebt u een idee/plan? Vragen? Inloopavond De Klimop Plan indienen Toets beoordelings-commissie Laatste aanpassingen Dorpsavond Presentatie/stem-ronde (na de ALV)

In de periode van 1 tot 15 maart toetst de beoordelingscommissie de plannen op

 • Samenhang met de Dorpsvisie
 • Financiële haalbaarheid
 • Voldoende betrokkenheid van inwoners van Gees.

De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden van het bestuur van Plaatselijk Belang, te weten de voorzitter, de penningmeester en de portefeuillehouder van het Dorpsbudget. Zij koppelen hun bevindingen aan de indieners van de plannen terug.

Om een plan in te dienen hebben we het u zo gemakkelijk mogelijk gemaakt:

 • Achter de link treft u een formulier waarin u uw idee/plan kunt beschrijven. Met natuurlijk de begroting, die bij uw plan hoort.
 • Hieronder treft u pagina 23 aan uit onze Dorpsvisie waarmee u gemakkelijk uw idee kunt toetsen aan het gedachtegoed van onze Dorpsvisie of u gebruikt deze link om de hele Dorpsvisie te lezen.
 • Op donderdag 23 januari is er in De Klimop een inloopavond van 19 – 22 uur. De leden van de werkgroep Dorpsbudget zijn dan aanwezig om persoonlijk uw vragen te beantwoorden.
 • U kunt te allen tijde een lid van de werkgroep Dorpsbudget om advies vragen.

Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp.

De werkgroep Dorpsbudget bestaat uit Roel Fleurke, Derk Meppelink, Geert Lucas, Jan Hidding, Mina Scheperkeuter, Tineke Kiers, Henk Diedering, Gert Keep, Kees van Dijk, Gert de Groot en Henk Vleems.

Doelen van de Dorpsvisie Gees 2016-2026

 1.  Gees Beeld en Karakter

We willen het beeld van het es­ dorp kwalitatief versterken met de technologie van nu. We zien Gees als een dorp met goed onderhouden rietgedekte saksische boerderijen, open en schone erven, kleine huisweiden met gezond klein vee, functionele bomen met zichtbare ouderdom, nostalgisch vormgegeven straatverlichting met duurzame, nachtdieren vriendelijke technologie en fraai aangelegde straten waar voetgangers en rolstoelers hun wandeling kunnen maken. Het es- en veldenlandschap rondom Gees kenmerkt zich door open akkers, kleine weide­ gronden, stromende beken en onderhouden wandel- en fietspaden langs onverharde wegen.

 • Gees Leefbaar

We willen Gees leefbaar houden door zorg voor elkaar, georganiseerd als het moet en ongeorganiseerd als het kan. Zorg in de betekenis van ‘de ander voort helpen waar het kan met hedendaagse middelen zoals domotica zodat professionele hulp pas nodig is als het moet’. Daardoor blijven mensen langer thuis wonen, voelen ze zich veilig, blijft het onderhoud van huis en erf aanvaardbaar maar is die zorg geen concurrent voor thuiszorg, tuinman of schilder.

 • Gees Energie en Mobiliteit

We willen Gees leefbaar houden door het in stand houden van de goede bereikbaarheid. Het openbaar vervoer verdient blijvende ondersteuning zodat deze behouden blijft voor het dorp. We streven verbetering na in de mobiele en de bekabelde verbinding. We willen de toegang tot collectieve middelen vergroten door te voorzien in collectieve voorzieningen in de vorm van zonne-energie en isolatie.

 • Gees Recreatie en Toerisme

We zien het toerisme als een middel voor inkomsten van een deel van de inwoners van Gees en als middel voor het behoud van de levendigheid van Gees. Daarom willen we de gunstige ligging van Gees breder onder de aandacht brengen van eigen inwoners en potentiële bezoekers; door het ondersteunen van het hebben van overnachtingsaccommodaties in de vorm van kleinschalige B&B’s. In het ruime toeristische aanbod van Drenthe willen we dat Gees de kansen van de ligging in het Belvédère-gebied benut door hoogwaardige voorzieningen aan te bieden aan de recreant.

We bevorderen ruimte voor kleine ondernemingen, het samen steeds weer ondersteunen van lokale recreatieve initiatieven en het professionaliseren van de aantrekkingskracht van Gees.